Kalamar, Karides, Krema Sos, Pesto, Parmesan
/ Calamari, Shrimp, Creamy Sauce, Pesto, Parmesan.